Hledat
Kategorie
  Značky
  Blog
   Nenalezeny žádné produkty.
   KontaktPorovnat
   Menu

   Obchodní podmínky

   Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdravé stravování s.r.o. se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice, IČO 29292069, DIČ CZ29292069 pro nákup zboží na internetové adrese www.mininakup.cz (dále jen „VOP“).

   Pro účely těchto VOP mají níže uvedené termíny následující význam:

   „Prodávající“ je obchodní společnost Zdravé stravování s.r.o. sídlem Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice, IČ 29292069, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, pod  sp. zn. C 71602

   „Cena“ je cena Zboží, která je uvedena u jednotlivého druhu Zboží na internetových stránkách Prodávajícího www.mininakup.cz.

   „Kupní cena“ je konečná cena Zboží, vypočítaná jako násobek Zboží objednaného Kupujícím a Ceny jednotlivého Zboží a ceny za doručení Zboží určené dle ceníku.

   „Kupující“ je fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu na dodávku Zboží prostřednictvím závazné objednávky.

   „Zboží“ jsou produkty Prodávajícího nabízené na internetových stránkách www.mininakup.cz. 

   „Smlouva“ je kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím na dodávku Zboží.

     

   I. Úvodní ustanovení

   1. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vzniklá v souvislosti s uzavřením Smlouvy na Zboží objednaného prostřednictvím portálu mininakup.cz
   2. V aktuální nabídce Zboží na portálu mininakup.cz mohou být z důvodu speciální akce či z jiného důvodu uvedeny některé podmínky nákupu odlišně od těchto VOP. Takováto odlišná ustanovení mají přednost před aplikací těchto VOP. 
   3. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy. Kupující prohlašuje, že je mu známo znění těchto VOP a že je jejich obsah jasný a srozumitelný. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná práva a povinnosti neupravená VOP, se řídí ust. § 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.    
   4. Prodávající může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti ze Smluv vzniklých po dobu účinnosti předchozích VOP. Prodávající informuje Kupujícího o změně VOP na internetové adrese www.mininakup.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Kupující mohl kdykoliv seznámit. Má se za to, že Kupující, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním VOP souhlasí, což Kupující stvrzuje zatrhnutím políčka v průběhu samotného nákupu.

    

   II. Dodání

   1. Prodávají nabízí na internetové stránce mininakup.cz Kupujícímu ke koupi Zboží s uvedením jeho Cen včetně DPH a následným doručením Zboží do místa určeného Kupujícím. Prodávající dodává Zboží pouze na ta místa závozu, která jsou uvedena jako závozové trasy pro odběr chlazených meníček na internetové stránce www.zdravestravovani.cz. Kupující toto bere výslovně na vědomí. 
   2. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zakoupené Zboží za Kupní cenu v termínu a na místo určeném Kupujícím a tam Zboží odevzdat Kupujícímu způsobem uvedeným v odst. 3,4 tohoto článku. 
   3. Řidič rozvážející Zboží předá Zboží Kupujícímu, osobě Kupujícím určené nebo jiné osobě přítomné v místě určeném Kupujícím jako místo dodávky Zboží. Pokud není na místě určeném Kupujícím jako místo dodání Zboží žádná osoba, které by mohlo být Zboží předáno, bude Zboží doručeno bez osobního předání tzv. „pověšením na kliku“, kdy se má za to, že Kupující Zboží převzal okamžikem uskutečnění neosobního předání. 
   4. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, odcizení nebo znehodnocení Zboží, a to ani v případě, že jde o Zboží, které podléhá rychlé zkáze, tedy například chlazené Zboží. Kupující výslovně přijetím těchto podmínek vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Prodávající doručil Kupujícímu Zboží „pověšením na kliku“ v případě, že nikdo nebude v místě dodání k zastižení, a to i tehdy, jestliže jde o Zboží podléhající rychlé zkáze. Okamžikem odevzdání Zboží Kupujícímu přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží. Řidič rozvážející Zboží bude Kupujícího v dostatečném časovém předstihu o dodání Zboží informovat. 

    

   III. Objednávka

   1. Objednávku Zboží provede Kupující prostřednictvím internetové stránky mininakup.cz, kde si zvolí Zboží a počet požadovaných kusů. Tento krok potvrdí stisknutím tlačítka PŘIDAT DO KOŠÍKU. Prodávající je oprávněn limitovat množství kusů daného Zboží, které může Kupující objednat. 
   2. Po ukončení výběru Zboží Kupující uvede adresu, na kterou si přeje Zboží Prodávajícím doručit, kontaktní telefonní číslo, e-mail a dále provede výběr termínu doručení Zboží dle aktuálních volných kapacit Prodávajícího. Při rekapitulaci objednávky je Kupující povinen zkontrolovat, že všechny jím zadané údaje jsou úplné a správné. Za nesprávnost a neúplnost těchto údajů nenese Prodávající žádnou odpovědnost. V případě uvedení adresy, která bude neúplná či neexistující a Prodávající tak na ni nebude schopen Zboží doručit, nevzniká Kupujícímu nárok na vrácení Kupní ceny a ani na opětovné doručení Zboží. 
   3. Ceník dopravy Zboží a případné osvobození od placení ceny dopravy z důvodu dosažení stanovené výše Kupní ceny je uveden na internetových stránkách mininakup.cz.
   4. Podmínkou řádného dokončení objednávky Zboží je vyslovení souhlasu s těmito VOP. Objednávku dokončí a odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko OBJEDNAT A ZAPLATIT. Následně bude Kupující vyzván k zaplacení Kupní ceny. Kupní cenu je možné hradit pouze bezhotovostně, a to způsoby uvedenými na internetové stránce mininakup.cz. Řádné uhrazení Kupní ceny je podmínkou pro uzavření Kupní smlouvy. 
   5. Po odeslání objednávky a uhrazení Kupní ceny je automaticky vygenerováno potvrzení o provedení objednávky a uhrazení Kupní ceny, které je odesláno na e-mail určený Kupujícím. Tím dojde k uzavření Smlouvy na dodávku Zboží mezi Prodávajícím a Kupujícím.
   6. V souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Prodávající nevystavuje daňový doklad na zakoupené Zboží. Při převzetí Zboží bude Kupujícímu předán dodací list obsahující jednotlivé položky Zboží a Kupní cenu. Daňový doklad bude následně ke stažení na uživatelském účtu Kupujícího či zaslán na jím určený email.

    

   IV. Uživatelský účet

   1. Kupující využívá k objednání Zboží uživatelský účet zřízený Prodávajícím Kupujícímu pro dodávku meníček na internetových stránkách www.zdravestravovani.cz. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou považovány za správné. 
   2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 
   3. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího. 
   4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí Kupující. 
   5. Kupující prohlašuje, že není omezen ve své způsobilosti jednat takovým způsobem, který by mu znemožňoval uzavření Smlouvy. Prodávající je oprávněn přezkoumat v případě pochybností tuto způsobilost vhodným způsobem. V případě přetrvávajících pochybností je Prodávající oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy s takovýmto Kupujícím. Prodávající je také oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy s takovým Kupujícím, který již dříve porušil Smlouvu či VOP či byl v prodlení s placením kupní ceny za dodávku meníček objednaných na www.zdravestravovani.cz.

    

   V. Změna a zrušení objednávky, odstoupení

   1. Objednávka je pro Kupujícího závazná od chvíle jejího dokončení a zaplacení Kupní ceny. Její zrušení či změna je možná pouze ze strany Prodávajícího z důvodu nedostupnosti objednaného Zboží, o tomto bude Kupující Prodávajícím bezodkladně vyrozuměn prostřednictvím e-mailu či telefonicky. 
   2. V případě zrušení či změny objednávky dle odstavce 1 tohoto článku bude již zaplacená Kupní cena Zboží poukázána na bankovní účet Kupujícího nebo připsána v podobě kreditu na uživatelský účet Kupujícího, který může Kupující využít k úhradě jakéhokoliv Zboží při dalším nákupu. Platnost kreditu je jeden rok. 
   3. Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí Zboží a to i od jednotlivé položky Zboží.
   4. V případě odstoupení od Smlouvy vyrozumí Kupující Prodávajícího o tomto odstoupení, a to písemně, tj. i emailem nebo telefonicky. Zákazník může předat Zboží, od jehož koupě odstupuje, řidiči Prodávajícího nebo zaslat takové Zboží na své náklady na adresu Prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto VOP. Kupující je povinen vrátit Zboží úplné a v nepoškozeném stavu. 
   5. Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina, pečivo nebo potraviny živočišného původu). Kupující dále nemůže odstoupit od Smlouvy, týká-li se Zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 
   6. V případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 3,4,5 tohoto článku bude již zaplacená Kupní cena Zboží poukázána na bankovní účet Kupujícího nebo připsána v podobě kreditu na uživatelský účet Kupujícího, který může Kupující využít k úhradě jakéhokoliv Zboží při dalším nákupu. Platnost kreditu je jeden rok.

    

   VI. Reklamace

   1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží je v souladu s Kupní smlouvou a má jakost a užitné vlastnosti Prodávajícím, výrobcem nebo dodavatelem Prodávajícího popisované, nebo na základě údajů uvedených na obalu Zboží očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro Zboží takového druhu obvyklé a že je dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti. 
   2. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu záruku za jakost na zakoupené Zboží v následující délce („záruční doba“): a) v případě potravin s vyznačeným datem použitelnosti nebo minimální trvanlivosti vyznačené na obalu Zboží do takto uvedeného data, b) v případě potravin bez vyznačeného data použitelnosti nebo trvanlivosti na obalu po dobu 8 dnů, c) v případě čerstvých potravin určených k přímé spotřebě po dobu 24 hodin. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nedodržením podmínek pro skladování. 
   3. Kupující je povinen bezodkladně po převzetí Zboží zkontrolovat jeho množství a vlastnosti a v případě zjištěného nedostatku, tento neprodleně reklamovat u Prodávajícího emailem nebo telefonicky. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí věci Kupujícím. 
   4. Prodávající je povinen Kupujícímu potvrdit v písemné formě, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
   5. V případě uznání reklamace části nebo celé objednávky bude Kupujícímu vystaven dobropis a Kupní cena bude poukázána na bankovní účet Kupujícího nebo připsána v podobě kreditu na uživatelský účet Kupujícího, který může Kupující využít k úhradě jakéhokoliv Zboží při dalším nákupu. Platnost kreditu je jeden rok. 
   6. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, a to zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

    

   VII. Ochrana osobních údajů

   1. Prodávající zpracovává jen osobní údaje Kupujícího nezbytné pro účely přípravy anebo realizace uzavřené Kupní smlouvy, případně pro ochranu práv Prodávajícího; ostatní osobní údaje pak případně na základě svobodného souhlasu Kupujícího uděleného v průběhu vzájemného kontaktu a kdykoli odvolatelného. 

    

   VIII. Závěrečná ustanovení

   1. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z uzavřených Smluv je Česká obchodní inspekce. Více informací nalezne Kupující na internetových stránkách České obchodní inspekce coi.cz
   2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, není touto neplatností dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
   3. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny na internetové adrese mininakup.cz.
   4. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 15. 5. 2020.

   Košík obsahuje nepovolené položky

   Zobrazit košík

   Zboží bylo přidáno do porovnání

   Prosím čekejte...
   Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později